Виж какво прави Pet Buddy за теб
Гледай видеото

Отказ от договора от разстояние

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

ХII.1. Имаш право да се откажеш от договор за покупко-продажба на стоки, сключен чрез нашия Електронен магазин, без да посочваш причини за това, в 14-дневен срок, считано от:

  • при договор за продажба – датата, на която ти или трето лице, различно от превозвача и посочено от теб, сте влезли във владение на стоките;
  • при договор, съгласно който си поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно – датата, на която ти или трето лице, различно от превозвача и посочено от теб, сте влезли във владение на последната стока;
  • при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части – датата, на която ти или трето лице, различно от превозвача и посочено от теб, сте влезли във владение на последната партида или част;
  • при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време – датата, на която ти или трето лице, различно от превозвача и посочено от теб, сте влезли във владение на първата стока;
  • при договорите за услуга – датата, на която е сключен договорът;

ХII.2. Подлежи на връщане само стока, която не попада в изключенията по чл. 57 от ЗЗП и която:

  • Не е била използвана;
  • Опакована е в оригиналната ѝ опаковка;
  • Е с ненарушен търговски вид;
  • По стоката няма механични повреди и замърсявания като напр., от кал или трева, не са премахнати оригиналните ѝ етикети, стоката не е била изпирана, гладена, сглобявана, по нея няма следи от телесни течности, миризми от парфюми, кремове, козметика или цигарен дим;
  • Стоката се връща заедно с аксесоарите, с които е била получена, издадената гаранционна карта и другите придружаващи документи;

Не подлежат на връщане сурови храни за домашни любимци, ветеринарни лекарствени продукти и добавки или други стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

Поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, запечатани стоки като: запечатани храни и лакомства за домашни любимци, запечатани хигиенни материали (като напр., залъгалки, памперси, хигиенични подложки, миещи средства като шампоани, сапуни и др., пълнеж и продукти за котешка тоалетна, продукти за устна хигиена на домашния любимец) и аксесоари за домашни любимци (като дрешки, одеялца, легълца, матрачета, постелки, катерушки и др.под.), могат да бъдат върнати, само ако опаковките им не са били разпечатани след доставката.

ХII.3. За да упражниш правото си на отказ, трябва да ни уведомиш за решението си да се откажеш от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Трябва да адресираш отказа си до: „Пет Бъди“ ООД, гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 208, вх. Ж, партер, магазин № 1 или по имейл до: info@petbuddy.bg. Телефон за връзка с нас (по телефона не можеш да направиш отказ, но можеш да координираш с нас процеса по подаване на отказ и връщането на стоките): +359 875 31 25 00.

Можеш да използваш приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 1 към настоящите Общи условия), но това не е задължително. За да спазиш срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратиш съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на 14-дневния срок за отказ от договора.

Отговаряш за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране и си длъжен да обезщетиш Пет Бъди за намалената стойност на стоките. Въпреки това не подлежи да връщане стока, която не отговаря на изискванията по т. ХII.2, както и стока, която попада в някоя от хипотезите по т. ХII.5.

ХII.4. Действие на отказа

Ако се откажеш от договора за продажба на стоки, сключен с нас от разстояние, ние ще ти възстановим всички плащания, които сме получили от теб, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от теб начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информираш за решението ти за отказ от настоящия договор.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представиш доказателства, че си изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

При плащане с банкова карта, възстановяваме платената от теб сума по картата, от която си направил плащането.

Ако си платил с наложен платеж – след като получим стоките обратно или ни представиш доказателства, че си ги изпратил обратно, ще получиш имейл с изискване да ни посочиш номера на банковата си сметка, по която желаеш да ти върнем платената сума. При техническа възможност за това, в имейла можем да ти предложим възстановяване на платената сума в брой в офис на куриера, чрез който си ни я заплатил.

При всички случаи възстановяването на платената сума не е свързано с допълнителни разходи за теб.

Ако си получил стоки във връзка с договора, очакваме да ни ги изпратиш обратно чрез куриера, чрез който си ги получил или да ни ги върнеш обратно на адрес: гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 208, вх. Ж, партер, магазин № 1, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който си ни информирал за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратиш обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Ние поемаме разходите по връщане на стоките, когато ги върнеш чрез куриера, чрез който си ги получил от нас. Можеш да ги върнеш във всеки негов офис.

Ако си поискал предоставянето на услуги да започне по време на срока за отказ, ще ни платиш сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който си ни уведомил, че упражняваш правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

ХII.5. Съгласно чл.57 от ЗЗП, не е допустим отказ от договора от разстояние и съответно нямаш право да върнеш получените в тези случаи стоки и услуги, в следните случаи:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

11. сключени по време на публичен търг;

12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато:

а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;

б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8;

14. за предоставяне на услуги, които задължават потребителя да плати, когато потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му за извършване на дейности за ремонт, след като услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя.

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: „Пет Бъди“ ООД, адрес за получаване на откази и връщане на стоки закупени по договори от разстояние: гр. София, район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 208, вх. Ж, партер, магазин № 1, имейл info@petbuddy.bg.
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга:………………………………………………………………………………………….*
– Поръчано на*/получено на*:………………………………………………….
– Име на потребителя/ите:…………………………………………………..…….
– Адрес на потребителя/ите:………………………………………….………….
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):………………………………………………….
– Дата
___________
* Ненужното се зачертава.